Su passu torrau

Ballo Sardo

Launeddas – Lorenzo Delussu, Organetto – Luca Schirru, Armonica a bocca – Simone Murgia.