Voje sole ‘na cose

Serenata a Roseto

Serenata a Roseto(Abruzzo): “Voje sole ‘na cose“.

TESTO

So’ tre ore ca stenghe ecche fore
apreme belle, apreme amore

Pozze’ muri, pozze’ muri
se nen so’ tre ore ca stenghe a cuscì

Ma je nen voje niente, voje sole ‘na cose
solamente ‘na cose, ca me fa suspirà

So’ quattre ore ca stenghe ecche fore
apreme belle, apreme amore

Pozze’ muri, pozze’ muri
se nen so’ quattre ore ca stenghe a cuscì

Rit.

So’ cinghe ore ca stenghe ecche fore
apreme belle, apreme amore

Pozze’ muri, pozze’ muri
se nen so’ cinghe ore ca stenghe a cuscì.