Quarteroti e madonnisi

Karadros

Quarteroti e madonnisi” – Karadros

Regia Mauro Santoro – Premio Manente 2013