Mastru Pinu in “Muttetta Chianota

(Ti vitti facci bella a sa funtana)

Siamo a Arosio(CO), apparti ca ndi perdimmu prima mu arrivamu o ristoranti… Ca chimmu i brushiavanu sti navigatori… Ca quandu non nceranu non ndi perdimmu mai!!! Festa di Comunione di Cesare Berlingeri.