L’Areje du Casale

I Briganti di Monteferrante

L’Areje du Casale” è  un brano tipico di Santa Croce di Magliano(CB). Santa Croce di Magliano è un comune italiano di 4.292 abitanti della provincia di Campobasso, in Molise. Questa è la versione (e l’omaggio) del gruppo “I Briganti di Monteferrante” di Casacalenda(CB), registrata in occasione del Festival di Musica Etnica “Giovane Madre Terra” tenutosi qualche anno fa a Santa Croce.

TESTO

E l ‘areje du casale è aria fine vejate e chi ce tè la ‘nnammurate
je ce la tenève e lèje lassate n’avete pu bescjcone mèje capate
mèglie de giuventù e de casate

Ca li giovene d’u Casale sonne bèlle e caminene aguale
ca li giovene d’u Bescjcone sonne brutte e vonne fa amore
ca li giovene d’u Ruvacchie sonne brutte e fucaracchie
ca li giovene d’u Cupièlle lì restregnème cu fescjcarièlle
ca li giovene d’a Strada Mèdie sonne belle e caminene sèrie
ca li giovene d’u Quartètte trènta tommele e i panna sètte
quanne vanne pe lì ‘ppuntà manche ‘u liètte pe ze culecà
Uocchie nerille e lu mussille saprite tenète li bellèzze
de li fate quanne vedète e me ve n‘affleggite la cocce la vutate
e nat’u late ve prega amanta mije ne l’u facite
nen ze trattene e cuscì li ‘nnammurate
Mmièze ‘u piette de Nènne so duje fentane vejate chi ce vève alla dejune
ce vève ‘u malatièlle e ze resane resuscete li muorte da seppelleture
E monte la muntagne de la Maièlla dove la nève nen ze squaglie maje
ellà mej tote n’a staccamurrèlle, me lèj tote e la voglie dumà
de tutte ze fa mette vriglie e selle da me ze fa vedè caveceià
ma se li rrive e mette vriglie e selle che lu sperone leja ‘ncammenà
Vole vole e vularrije vulà come e nènna mije nesciune ce stà
come e nènna mije ‘n ‘ce stà nesciune faccia tonne come e ‘na lune
come nenna mije ‘n ‘ce stanne paragge a lune de jennare e u sole de Magge
come e ‘na lune e come e ‘na stella se va truvanne l‘amante je so quèlle
Vulèsse salì in ciele se putèsse che ‘na scalètte de sessanta passe
ruvasse e la metà e ze rumpèsse cadèsse e ‘m ‘bracce e nènne
me retruvasse sope li ghianche mane me decuglièsse sope ‘nu
liètte rose me pusasse, oilì oilà viene o venghe o jà ‘nghianà
se la tiè la dodda pronte jame ‘na chièsje e spusà,
uèilì Madonne ‘u core damme a mane ca mò me more
passe e là te quà Zuzù ‘a cavezzettelle ‘nzà tirene cchiù
Vulèsse ca hiuccasse maccarune che ‘na muntagnèlle de casce rattate
lì prete de la vije carne arrestute e l‘acque de lu mare vine gelate
Tenite l‘uocchie da tarantuline vuccuccia cianciusèlle napelutane
jamme n’u vosche e coglie l‘erba fine da lassarve e vuje ne sarrà mai
So jute e Rome e ce voglie rejì, cata lu Pape sante e cunfessà
i ditte Padre mije ije facce ‘amore e jsse ma respuoste ca ne jé peccate
a facce pure ije che songhe ‘u Pape
Eje vute la nutizie d’a guerre mannaje ‘a guerre e chi la vò i e fà
mò che me leve fatte n‘amanta bèlle pe le guerre l‘eja vutà lassà
ma scrive te voglie sope e na cartelle sèmpere ‘nsacche te voglie purtà
ce steve nu capetane de la guerre, ‘ndove te la fatte sà caccia rejale
ije me lèje fatte e Santa Croce bèlle ‘ndove l‘amanta mije piangendo va
Vide che bèlla ddore che tè sta strade pare ca ce stèsse na speziarie
che bèlle ‘u pede de père ce je nate e vè la ddore e ‘nzì na casa mije
rame pe rame ‘u voglie sderramà pe ce fa ‘nu telarièlle e nènna mije
ueilì ueilà fujie nènne ‘nte fa rruvà se te rrive te mène ‘ntèrre
quanta vasce ije tèja dà
Pe la vije de lu Cupièlle mamma mije quante je bièlle
cu cappièlle ‘ncantatièlle je aria mosce e lù cavalle pasce
ze leve u capezzone e piglie a vije du capabasce oilì oilà
come e nènne nesciune ce stà je a voglie pe cumpagne
e ‘u monte San Mechèle a Madonne a chiagne
A prima vote che ce so menute stu vecenante quante me piace
ce stève na majestre ‘mparatrice facève lì bettune racamate
e i ditte mitteme quatte ‘mbacce a cammisce ca te li voglie dà mille ducate
ze revote che ‘na bocche e rise bettune de prime amore te lèje dunate
Pe quèsta strade ce ja fa ‘nu ponte de prète preziose e de diamante
mò ze ne passe nènne tacche e ponte ce leja fane nù passe galante
quande va na chieseje pronta pronte che duje detucce ze piglie l‘acquasante
ze la piglie e ze la ponne ‘mbronte che n’uochhie guarde Dije
e navete amante uèilì uèilà viène o venghe o eja ‘nghianà
quande mammete ne ‘nce stà.
E cocchie e cocchie vanne li duje surèlle une ze chiame Rose e navete
Giglie tutte me lu dicene pigliete a prime a luteme ne ma tène da lassà
a prime li sa fane li puntine a luteme i sa bène peccecà a prime li sa fa
li paleme eppèse a luteme i sa bène lauerà a luteme vuleve, a luteme
vuleve, a luteme vuleve a luteme meja vuta peglià
Rennelèlle che vole e và pe mare fèrmete te voglie dice na parole
te voglie sciuppà na pènne de sù tuo late scrive ce voglie na lèttere e
lu mio amore se lu truove e tavele a magiare fallì nu brindise come se
fusse ije, se lu truove a lètte a repusare dallì nu vasce e fallu
reddurmì, se lu truove in piazza e fa l‘amore mini nu colpe e fallelu murì
E albe cante la serène e mare e albe cante ‘u cuorve a la marine
e albe cante ‘u galle ‘ngallenare pe resveglià li gente du vecine
e albe mètte i vele ‘u marenare ca te da fane nu lunghe camine
e albe cante tu nennèlla mije quante te truove l‘amante vecine
Giuvenotte fatte i fatte tije ‘u nome mije ne la ‘nnummenà
e ije leje hiate lu curagge mije giuvenotte tèja vuta lassà
mammete jève na puttane puverèlle ca ze lènne purtate li bbruzzisce
statte zitte tu jumènta storte vatta mitte pe cancièlle ‘mbaccia fratte
statte zitte tu galle spennate jenotte sciè cadute du mascione
Canta lu galle e scutele li scènne lassame ‘u bonasère e iammecènne
canta lu galle ca pènna turchine lassame ‘u bonasère e stì vecine
vecine e vecenante bonasère e tutte quante se nesciune ‘u recevèsse
bonasère sule e èsse!

[Fonte: www.santacroceonline.com]

Clicca per votare l'esibizione
[Voti: 0 Media: 0]