Greek Gaida

Giannis Dobridis

Recorded in Thessaloniki, Greece on Mar. 2, 2018.
Artists: Giannis Dobridis / Panos Zikidis / Evgenia Pantazoglou.