I Babbaluci

Li Canzunari

Li Canzunari a Cefalù (Pa) al “Festival Internazionale VentoDamare” cantano “I Babbaluci” 1 Settembre 2017.

La canzone, chiamata “I babbaluci“(le lumache), ma anche “Viri chi dannu“, è stata portata alla ribalta dal musicista siciliano Roy Paci, ma è molto più antica. Somiglia molto a una filastrocca. Difficile trovare notizie approfondite in proposito: come abbiamo ormai imparato, gli antichi canti popolari, qui siciliani, sono spesso di autore incerto. [Fonte: siciliafan.it]

TESTO

Vidi chi dannu ca fannu i babbaluci
ca cu li corna ammuttano i balati,
su unn‘era lestu a jittarici na vuci
vidi chi dannu ca facianu i babbaluci.

C’era na vota, na vota un muraturi
ca lu travagliu ah nun putia truvari
e priava sempri a Santu Cuttufatu
truvau u travagliu e cadiu do fabbricatu.

C’era na vota, na vota un surdatu
aviu l’ugnu du pedi ‘mpussunatu
e priava sempri a Santu Gabrieli
ci guariu l’ugnu e ci cadiu lu pedi.

C’era na vota na vota un vicchiareddu,
ca avia lu sceccu ‘anticchia attuppateddu
e priava u disgraziatu ‘nginucchiuni
si stuppa u sceccu e s’attuppau u patruni.

Lu tavirnaru di l’Abbaddarò
avia tri giorni ca un putia pisciari
e priava a Santu Cuttufatu
pisciò vintitrì litri di moscatu.