Ballo Sardo – Su passu torrau

Launeddas – Lorenzo Delussu
Organetto – Luca Schirru
Armonica a bocca – Simone Murgia

Ballo Sardo - Su passu torrau
Ballo Sardo – Su passu torrau